NASZE KOMENTARZE

25.01.2016|PRAWO MEDYCZNE

Komisje orzekają, szpitale kwestionują – czyli o działalności Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych słów kilka

Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych pojawiły się w polskim systemie prawnym już kilka lat temu, ale ich funkcjonowanie w dalszym ciągu budzi wiele kontrowersji. O ile potencjalny pacjent dysponuje kolejnym narzędziem pozwalającym mu na dochodzenie swoich praw na drodze pozasądowej, o tyle sytuacja podmiotu leczniczego nie jest już tak kolorowa.

 

Postępowanie prowadzone przez komisje ma charakter fakultatywny w stosunku do postępowania sądowego. Komisje mają za zadanie ustalić, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa pacjenta, stanowiło zdarzenie medyczne. Termin zdarzenie medyczne oraz regulacje dotyczące postępowania przed komisją odnajdujemy w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  z dnia 6 listopada 2008r. (tj. z dnia 24 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 159). Zdarzeniem medycznym w rozumieniu ustawy jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

  1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

 

Celem utworzenia wojewódzkich komisji było przede wszystkim odciążenie sądów powszechnych ze spraw o roszczenia odszkodowawcze z zakresu błędów medycznych.
W praktyce okazuje się, że założenia te nie do końca realizowane są poprawnie. W skład komisji wchodzi bowiem 16 członków o wykształceniu medycznym i leczniczym. Nie są oni przygotowani do orzekania w sposób arbitralny i bezstronny, nierzadko kierują się subiektywnym odczuciem danej sytuacji, co w konsekwencji prowadzi ich do błędnych ustaleń i wniosków. Mimo dwustopniowości orzekania (strona może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy), komisja drugiego stopnia powiela błędy tej pierwszej, a zasada równości stron doznaje licznych naruszeń. Komisje wyposażone są w wiele różnorodnych narzędzi pozwalających na wydanie stosownego orzeczenia, ale brak odpowiedniego przygotowania i doświadczenia powoduje, że szpital zostaje obarczony odpowiedzialnością wbrew obiektywnym ku temu przesłankom.

 

Należy również zaznaczyć, że komisje nie przyznają konkretnych kwot, lecz ograniczają się do ustalenia zaistnienia zdarzenia medycznego. Jednakże to ustalenie pozwala pacjentowi na uzyskanie określonej sumy, czy to w drodze propozycji szpitala po zakończeniu postępowania, czy to na etapie postępowania sądowego. Jeśli bowiem komisja uzna, że zdarzenie medyczne miało miejsce, ale strony nie dojdą do porozumienia w zakresie wysokości odszkodowania, pozostaje droga sądowa.

 

Co jednak w sytuacji, gdy szpital przekonany jest, że nie ponosi odpowiedzialności w okolicznościach podanych przez pacjenta, jak zachować się w takiej sytuacji, jak skutecznie bronić się w trakcie postępowania przed komisją, jak działać po wydaniu przez nią niekorzystnego rozstrzygnięcia. Na te i inne pytania udzielimy Państwu odpowiedzi w ramach kompleksowej pomocy prawnej. Wiedza i doświadczenie uzyskane w postępowaniach przed komisjami różnych województw pozwolą na zapewnienie Państwu pomocy prawnej na bardzo wysokim poziomie.

 

Zespół Wybranowski Nowicki Biuro Prawne


POWRÓT DO LISTY KOMENTARZY

NEWSLETTER

Dziękujemy, Państwa adres został dodany do naszej bazy.
Prosimy o potwierdzene subskrupcji poprzez kliknięcie w link, który otrzymają Państwo mailem.