NASZE USŁUGI

Świadczymy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie dotyczącym ich działalności. Tworzymy i wdrażamy koncepcje funkcjonowania grup kapitałowych i podmiotów gospodarczych w Polsce i zagranicą. Sporządzamy opinie i udzielamy porad prawnych. Opracowujemy projekty wszelkich umów oraz innych aktów prawnych. Uczestniczymy w negocjacjach handlowych. Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych, arbitrażowych, postępowaniach administracyjnych i podatkowych, przed Izbami Morskimi, a także w postępowaniach przed komisjami ds. zdarzeń medycznych. Sporządzamy umowy spółek handlowych oraz opracowujemy wszelkie dokumenty korporacyjne i rejestrowe.

Poniżej przedstawiamy główne pola naszej działalności.

PRAWO MORSKIE

Świadczymy wszelkie usługi z zakresu prawa morskiego, polskiego i międzynarodowego. Specjalizujemy się przede wszystkim w umowach czarterowych i przewozowych, roszczeniach z konosamentów, umowach sprzedaży, budowy lub remontu statków, umowach kredytowych na finansowanie zakupu, zabezpieczeniach, hipotekach morskich i zastawach, rejestracji statków. Zajmujemy się morskim prawem pracy, reprezentujemy armatorów, nie tylko w sądzie i arbitrażu, ale też przed administracją morską i Izbami Morskimi. 

PRAWO CYWILNE

Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z prawem cywilnym, głównie prawem rzeczowym i zobowiązaniami, w szczególności wadami oświadczeń woli, formą czynności prawnych, odpowiedzialnością umowną i deliktową, hipotekami, zastawami, służebnościami, umowami sprzedaży, odpowiedzialnoscią z rękojmii i gwarancji, karami umownymi, umowami przewozu, najmu, dzierżawy, o dzieło, o roboty budowlane, umowami zlecenia, agencyjnymi, pożyczkami, poręczeniami, leasingami, itp. Dochodzimy wszelkich roszczeń cywilnych w sądach i arbitrażach.

PRAWO HANDLOWE

Tworzenie, łączenie, podział, przejęcie, likwidacja spółek oraz ich oddziałów; stosunki korporacyjne w spółkach, projektowanie umów spółek, grupy kapitałowe, nadzór właścicielski, umowy sprzedaży udziałów, obsługa zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, dodatkowe umowy wspólników, uchwały o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego, dopłaty, umorzeniu udziałów, akcji, wykluczeniu ze spółki; reprezentacja spółek lub wspólników w postępowaniach KRS.

PRAWO AUTORSKIE

Umowy o architektoniczne prace projektowe (koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze), konkursy architektoniczne; umowy o inne utwory w rozumieniu prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste i majątkowe twórców, pola eksploatacji utworów, obrót prawami autorskimi, roszczenia twórców, ich zabezpieczanie, ochrona przed roszczeniami, relacje pomiędzy prawami autorów utworów pierwotnych i zależnych, znaki towarowe, ich zastrzeganie i ochrona, itp.

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

Ubezpieczenia P&I oraz H&M armatorów i właścicieli statków; gwarancje ubezpieczeniowe; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców i członków organów spółek, działalnosci medycznej; ubezpieczenia typu casco oraz inne majątku przedsiębiorstwa; ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia towarów w transporcie. Wspieranie procesu likwidacji szkód, dochodzenie roszczeń z polis, negocjacje umów ubezpieczeniowych lub ich odnowień.

PRAWO MEDYCZNE

Działalność lecznicza klinik, szpitali, prywatnych praktyk medycznych i specjalistów. Prawa pacjentów, ochrona danych, procedury dotyczące wykonywanych działań leczniczych. Kontrakty z NFZ - negocajcje, spory o wykonywanie. Restrukturyzacja, komercjalizacja lub prywatyzacja placówek medycznych. Dochodzenie odszkodowań, roszczenia z tytułu zdarzeń i błędów medycznych, ochrona przed takimi roszczeniami.

PRAWO PODATKOWE

Zagadnienia związane z PIT, CIT, VAT, PCC, akcyzą lub inymi podatkami lub opłatami. Analiza ryzyk podatkowych, wnioski o zwroty, nadpłaty, interpretacje. Reprezentowanie klientów w postępowaniach podatkowych i karno-skarbowych, przed US, IS, UKS, WSA, NSA. Wsparcie na etapie kontroli skarbowych. Aspekty podatkowe restrukturyzacji działalności gospodarczej. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, problematyka zakładów podatkowych, podatki u źródła.

PRAWO BUDOWLANE

Obsługa inwestorów na wszystkich etapach procesu budowlanego, komercjalizacja nieruchomości, wsparcie dla wykonawców, umowy typu zaprojektuj i wybuduj, o roboty budowlane, generalne wykonawstwo i podwykonawstwo, kontrakty wg warunków FIDIC, konsorcja. Doradztwo dla wykonawców w zamówieniach publicznych. Gwarancje wykonawcze i powykonawcze, dochodzenie roszczeń, wzajemne relacje i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

PRAWO PRACY

Lądowe i morskie prawo pracy, kodeks pracy, MLC 2006 i ustawa o pracy na morzu, zagadnienia związane z zatrudnianiem na statkach i platformach, pośrednictwem pracy, układami zbiorowymi, regulaminami pracy, wynagradzania, przejściem zakładu pracy, pracownikami szczególnie chronionymi, zwolnieniami grupowymi i z przyczyn dotyczących pracodawcy. Wsparcie w kontaktach z PIP, urzędami pracy, reprezentowanie pracodawców w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Nasze usługi staramy się świadczyć według ujednoliconych zasad i standardów, przy czym szczegółowe warunki, jak terminy wykonania lub wynagrodzenie, mogą być różne dla poszczególnych klientów. Dzięki przejrzystym zasadom współpracy możemy skupić się na tym, co dla naszych klientów jest najważniejsze.


Pobierz Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez kancelarię Wybranowski Nowicki Biuro Prawne w pliku PDF: